Katalog informacij javnega značaja
Natisni
1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Splošna knjižnica Ljutomer
Naslov: Glavni trg 2
Pošta: 9240 Ljutomer

Telefon: 02 584 1 236


Elektronski naslov: knjiznicaljt@lju.sik.si

Odgovorna oseba:

 Direktorica, Vesna Laissani


Matična številka: 5052432

Davčna številka: 14865483
Datum prve objave kataloga: 28. 12. 2009
Datum zadnje spremembe: 19. 11. 2012

 

Katalog je dostopen na:

 • svetovnem spletu: http://www.knjiznica-ljutomer.si/

 • fizično: v prostorih Splošne knjižnice Ljutomer, Glavni trg 2, 9240 Ljutomer, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja oziroma njenem namestniku.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Opis delovnega področja organa

Dejavnost zavoda

Dejavnosti, ki jih splošna knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo, so:

DE 22.11 Izdajanje knjig

DE 22.12 Izdajanje časopisov

DE 22.13 Izdajanje revij in periodike

DE 22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa

DE 22.15 Drugo založništvo

DE 22.21 Tiskanje časopisov

DE 22.22 Drugo tiskarstvo

DE 22.23 Knjigoveštvo

G 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki

G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah

K 72.300 Obdelava podatkov

K 74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja

K 74.400 Oglaševanje

K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje

K 74.853 Druga splošna tajniška opravila

K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

K 74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

O 92.130 Kinematografska dejavnost

O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti

O 92.511 Dejavnost knjižnic

O 92.512 Dejavnost arhivov

O 92.521 Dejavnost muzejev

O 92.522 Varstvo kulturne dediščine

Javni zavod v okviru teh dejavnosti opravlja naslednje naloge:

Dejavnost knjižnice

 • zbira, obdeluje, hrani in poseduje knjižnično gradivo,

 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,

 • posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,

 • sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,

 • pridobiva in izobražuje uporabnike,

 • informacijsko opismenjuje,

 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,

 • opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,

 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,

 • zbira, obdeluje, varuje in poseduje domoznansko gradivo,

 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,

 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,

 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, prodaja kulturno-umetniška dela, izdaja kataloge, programe, brošure, plakate, almanahe, umetniške monografije in druge kulturno-izobraževalne ponudbe,

 • prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, strokovna predavanja za interesna področja občanov, pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki.

Enota muzej

 • opravlja muzejsko dejavnost in izvaja programe po mreži dejavnosti za muzeje,

 • organizira in pripravlja stalne in občasne razstave s področja muzejske dejavnosti,

 • sistematično zbira, ureja, dokumentira in proučuje muzejsko gradivo,

 • izvaja publicistično in pedagoško dejavnost.

Enota galerija

 • opravlja galerijsko dejavnost in izvaja programe galerijske mreže,

 • skrbi za Trstenjakovo zapuščino in stalno zbirko galerije,

 • skrbi za druga likovno umetniška dela,

 • oblikuje letni koledar kulturnih prireditev v občini.

Enota Kino in Dom kulture

 • opravlja naloge kinematografske dejavnosti po programu in v skladu s statusom kina Ljutomer, kot dela mreže dejavnosti, 


Organigram organa

Svet javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer

Predstavnici delavcev zavoda:

Aleksandra Šömen

Sonja Rožman - podpredsednica


Predstavniki ustanoviteljice:

Gregor Žižek - predsednik

Marjetka Kuhar

Saša Pergar

Katja Pevec Stajnko

Predstavnik uporabnikov:

Alenka Vrbančič

 

2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 

Kontaktni podatki uradne osebe:

 

Glavni trg 2, 9240 Ljutomer

Tel.: 02 584 1 236

E-pošta: knjiznicaljt@lju.sik.si

 

2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Zakoni:

Pravilniki, uredbe, odredbe, sklepi, navodila:

 

Kolektivne pogodbe:

 

Predpisi lokalnih skupnosti:

 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, štev. 5/2004, z dne 20. maj 2004)

Seznam strateških in programskih dokumentov zavoda:

 

Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Postopek dostopa je natančno opredeljen v Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, vendar pa ima pravico do pravnega varstva le prosilec, ki je zahtevo na uradno osebo podal pisno. Za zahteve prek elektronskega naslova se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen v primeru, ko zahteva vsebuje elektronski podpis. Prav tako se za ustno šteje tudi zahteva, podana po telefonu.

V kolikor pri zahtevi za informacije javnega značaja ne gre za izjeme iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja, uradna oseba ugodi vaši zahtevi. Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa se zaračuna v skladu s stroškovnikom, sprejetim v skladu z Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Če je zahteva zavrnjena, ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je možen upravni spor.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


5. Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

 

Seznam je prazen.


 
CobissIz galerije slik


Literarni večer

 

Medgeneracijsko branje